Geen artikelen gevonden
 • 22/09/2020
 • Nieuws

Keuze middelbare studierichting vaak beïnvloed door kost van opleiding


Stijgende trend van onbetaalde schoolfacturen in middelbaar onderwijs: “Schoolkosten moeten binnen de perken blijven, maximumfactuur biedt hier antwoord op”

Brussel, 15 september 2020 – Stichting Pelicano, een Belgische organisatie die kinderen en jongeren uit armoede haalt door hen via zorgpartners financieel te ondersteunen, trekt na een bevraging bij zijn zorgpartners aan de alarmbel. Schoolkosten lopen steeds hoger op, facturen worden steeds vaker niet betaald en de kost van een opleiding zet een rem op de studiekeuze. Volgens Christiaan Hoorne, algemeen directeur van Stichting Pelicano, is een maximumfactuur absoluut nodig om de financiële grenzen van de schoolfacturen te bewaken.

Dankzij een maximumfactuur is het voor veel ouders tot het einde van de lagere school financieel haalbaar om hun kinderen naar school te sturen. Maar vanaf het middelbaar is er geen sprake meer van een maximumfactuur, met als gevolg dat de kosten plots hoog kunnen oplopen. Een pakket schoolboeken kost al snel enkele honderden euro’s, voor sommige opleidingen is een enorme investering in materiaal nodig, en dan zijn er vaak nog buitenschoolse activiteiten waarvoor ouders soms dieper in hun zakken moeten tasten dan ze kunnen. Ook de aankoop van een laptop aan het begin van of op een later tijdstip van het middelbaar traject wordt vandaag als vanzelfsprekend gezien, maar brengt een grote kost met zich mee.

Uit een bevraging bij meer dan veertig zorgpartners via dewelke Stichting Pelicano kinderen en jongeren financieel ondersteunt, is gebleken dat steeds meer schoolfacturen onbetaald blijven. Ongeveer de helft van de zorgpartners acht het aantal onbetaalde facturen op 10 à 20%. Vooral extra-muros activiteiten zijn onbetaalbaar geworden en ook warme maaltijden worden als enorme kost gezien.

Christiaan Hoorne, algemeen directeur van Stichting Pelicano, een organisatie met meer dan tien jaar expertise in kinderarmoedebestrijding: “Een maximumfactuur in het middelbaar onderwijs lijkt ons absoluut nodig om de financiële grenzen van de schoolfacturen te bewaken. Er is daarnaast zeker nog marge om de prijzen van schoolmateriaal te doen zakken. Laat leerlingen bijvoorbeeld zo weinig mogelijk invulboeken kopen, maar maak gebruik van boeken die op het einde van de rit doorverkocht kunnen worden. Of laat scholieren materiaal gebruiken mits betaling van een borgsom, die ze aan het einde van het schooljaar terugbetaald krijgen indien al het materiaal intact wordt terugbezorgd.”

Ook de scholen zelf hebben volgens Stichting Pelicano baat bij een maximumfactuur. Vaak is het namelijk zo dat men wel degelijk start in een opleiding, maar de schoolfactuur onbetaald blijft. Voor de school eveneens een vervelende zaak aangezien ze dan in administratieve problemen verzeild geraken. Stichting Pelicano merkt op dat de schoolkosten daarbij momenteel nog sterk afhangen van het individueel schoolbeleid. Zo zijn er scholen die op eigen houtje de kosten binnen de perken houden, door onder meer een bovengrens te bewaken en op voorhand een kostenraming op te maken voor ouders, facturen te spreiden over het jaar of een afbetalingsplan voor te stellen. Dit is echter zeker geen constante, Stichting Pelicano wil daarom naar een oplossing gaan die álle scholen soelaas biedt.

Kost opleiding zet rem op studiekeuze


Uit de bevraging is voorts ook nog gebleken dat de keuze van een studierichting steeds sterker beïnvloed wordt door de kost van de opleiding. Opleidingen waar specifiek lesmateriaal voor vereist is – denk aan kunstonderwijs, een kappersopleiding of de kokschool – zijn erg duur. Dat heeft als kwalijk gevolg dat zelfs de helft van de bevraagde zorgpartners aangeeft ouders om deze reden hun kind simpelweg niet inschrijven voor deze opleiding.

Christiaan Hoorne: “Wij trekken aan de alarmbel rond de gevolgen van de druk van schoolfacturen. We zien dat de kost van een opleiding steeds vaker een rem zet op studiekeuzes. Dat steeds meer kinderen hun gewenste opleiding niet kunnen volgen omdat de ouders de materiaalkosten niet kunnen dragen, is een tragische vaststelling. Er is dringend nood aan een algemeen kader en meer bewustzijn rond deze problematiek, die vaak onder de radar blijft.”

Stichting Pelicano is een gevestigde waarde in armoedebestrijding over heel België en vindt het uiterst belangrijk om voortdurend rekening te houden met gezinnen die het moeilijk hebben. Bij de planning van schoolactiviteiten mag daarbij niet zomaar uitgegaan worden van een middenklassengezin. Stichting Pelicano biedt via zorgpartners financiële ondersteuning aan momenteel 1200 jongvolwassenen en voorziet zo onder andere mee in het schoolgerief of buitenschoolse activiteiten van heel wat middelbare scholieren.

Berichten in de pers

Contact


 • IBAN BE53 0687 7777 7753
  BIC: GKCCBEBB
  Mededeling: 'Ik steun een Pelicanokind’

Adres


 • Hoofdkantoor
  Congresstraat 35
  1000 Brussel
 • Bijkantoor Brugge
  Baron Ruzettelaan 3–3.2b
  8310 Brugge